Bibliografia instytucjonalna

> European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT

> Europejska Platforma Adaptacji Klimatu Climate-ADAPT
Europejska Platforma Adaptacji Klimatu Climate-ADAPT to partnerstwo Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Climate-ADAPT jest utrzymywany przez EEA przy wsparciu Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Skutków, Podatności i Przystosowania do Zmian Klimatu (ETC/CCA).
Climate-ADAPT ma na celu wspieranie Europy w adaptacji do zmian klimatu, pomagając użytkownikom w dostępie do danych i informacji oraz udostępnianiu ich na temat:
– Oczekiwana zmiana klimatu w Europie Obecna i przyszła wrażliwość regionów i sektorów unijnych, krajowe i ponadnarodowe strategie i działania adaptacyjne
– Studia przypadków adaptacji i potencjalne opcje adaptacji
– Narzędzia wspierające planowanie adaptacji
Climate-ADAPT organizuje informacje w następujących głównych punktach wejścia:
– Polityka UE: polityka adaptacyjna UE, adaptacja w sektorach polityki UE (rolnictwo, różnorodność biologiczna, obszary przybrzeżne, leśnictwo, gospodarka wodna, gospodarka morska i rybołówstwo, podejścia oparte na ekosystemach, ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych, budynki, energia, transport, zdrowie, obszary miejskie), Polityka regionalna UE, kraje, regiony transnarodowe, miasta
– Wiedza: tematy, dane i wskaźniki, projekty badawcze, narzędzia, praktyka
– Sieci
Platforma zawiera bazę danych zawierającą sprawdzone pod względem jakości informacje, które można łatwo przeszukiwać.

> European Commission Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA)

> Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. działań na rzecz klimatu (DG CLIMA)
Dyrekcja Generalna ds. działań na rzecz klimatu („DG CLIMA”) została utworzona w lutym 2010 r., a zmiany klimatyczne były wcześniej objęte kompetencjami DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Prowadzi międzynarodowe negocjacje w sprawie klimatu, pomaga UE radzić sobie ze skutkami zmian klimatu i osiągnąć cele na 2020 r. Ma na celu uczynienie adaptacji do zmian klimatu priorytetem wszystkich polityk na szczeblu UE i koordynuje unijne polityki adaptacyjne.
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska przyjęła strategię UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu, która została przyjęta z zadowoleniem przez państwa członkowskie UE. Strategia ma na celu uczynienie Europy bardziej odporną na zmianę klimatu. Przyjmując spójne podejście i zapewniając lepszą koordynację, zwiększy gotowość i zdolność wszystkich szczebli zarządzania do reagowania na skutki zmiany klimatu.
DG CLIMA koordynuje prace nad adaptacją do klimatu.

> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

> Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) został utworzony w 1988 r. przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), aby zapewnić decydentom regularne oceny podstaw naukowych zmian klimatu, ich skutków i przyszłych zagrożeń, oraz możliwości dostosowania i łagodzenia. IPCC zapewnia naukowy i techniczny wkład we wdrażanie Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).
Raporty są pogrupowane w trzy grupy robocze – Grupa Robocza I: Podstawa Nauk Fizycznych; Grupa Robocza II: Oddziaływania, Adaptacja i Podatność; oraz Grupa Robocza III: Łagodzenie Zmian Klimatu – oraz Grupa Zadaniowa ds. Krajowych Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych (TFI). W ramach IPCC, Grupa Zadaniowa ds. Wsparcia Danych i Scenariuszy dla Analizy Wpływu i Klimatu (TGI).

> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

> Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)
W 1992 r. kraje przystąpiły do ​​międzynarodowego traktatu, Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), aby wspólnie rozważyć, co mogą zrobić, aby ograniczyć średni wzrost temperatury na świecie i wynikającą z niej zmianę klimatu, a także poradzić sobie z wszelkimi skutkami, które do tego czasu byłyby nieunikniony. Zapobieganie „niebezpiecznej” ingerencji człowieka w system klimatyczny jest ostatecznym celem UNFCCC. UNFCCC weszło w życie 21 marca 1994 roku. Dziś ma prawie powszechne członkostwo. 195 krajów, które ratyfikowały Konwencję, nazywa się Stronami Konwencji. Oficjalna strona UNFCCC wspiera organizację spotkań organizowanych w ramach Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu. Ma na celu przekazywanie oficjalnych dokumentów i raportów oraz pomoc Stronom w przekazywaniu innych informacji związanych z Konwencją.
Strony internetowe UNFCCC poświęcone adaptacji podkreślają szereg kwestii, którymi zajmują się Strony w ramach różnych organów Konwencji, w tym:
– Ramy adaptacyjne z Cancun, które powstały w wyniku negocjacji w sprawie wzmocnionych działań w zakresie adaptacji w ramach Bali Action Plan w ramach Grupy Roboczej Ad-hoc ds. Długoterminowych Działań Współpracy w ramach Konwencji (AWG-LCA) Program prac Nairobi w zakresie skutków, podatności i adaptacja do zmian klimatu, rozwój i transfer technologii, badania i systematyczna obserwacja w ramach Jednostki Pomocniczej ds. Doradztwa Naukowo-Technologicznego (SBSTA)
– Kwestie związane z wdrażaniem, w tym krajowych programów działań adaptacyjnych (NAPA), oraz wspieraniem adaptacji poprzez finansowanie, technologię i budowanie potencjału w ramach Organu Pomocniczego ds. Wdrażania (SBI).
Skuteczna adaptacja zależy nie tylko od rządów, ale także od aktywnego i trwałego zaangażowania zainteresowanych stron (program prac z Nairobi), w tym organizacji krajowych, regionalnych, wielostronnych i międzynarodowych, sektora publicznego i prywatnego (inicjatywa sektora prywatnego), społeczeństwa obywatelskiego i innych odpowiednich zainteresowanych stron .

> PROVIA – Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation

> PROVIA – Program badań podatności na zmiany klimatu, ich skutków i adaptacji
Program badań nad podatnością, skutkami i adaptacją do zmian klimatu (PROVIA) to globalna inicjatywa, której celem jest zapewnienie kierunku i spójności na poziomie międzynarodowym w zakresie badań nad podatnością, skutkami i adaptacją (VIA). Uruchomiona przy wsparciu czołowych naukowców i decydentów, PROVIA jest odpowiedzią na pilne wezwanie społeczności naukowej do bardziej spójnego i skoordynowanego podejścia oraz na krytyczną potrzebę harmonizacji, mobilizacji i przekazywania rosnącej bazy wiedzy na temat VIA. Sekretariat PROVIA jest obecnie prowadzony przez UNEP w Nairobi.

> Copernicus Climate Change Service

> Copernicus Climate Change Service
Copernicus to program Unii Europejskiej dotyczący obserwacji Ziemi. Składa się ze złożonego zestawu systemów, które zbierają dane z wielu źródeł: satelitów obserwujących Ziemię oraz czujników in situ, takich jak stacje naziemne, czujniki powietrzne i morskie. Copernicus przetwarza te dane i dostarcza użytkownikom informacje za pośrednictwem zestawu usług, które dotyczą sześciu obszarów tematycznych: lądu, morza, atmosfery, zmiany klimatu, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Copernicus Climate Change Service (C3S) zapewnia usługi dotyczące zmian klimatu, które wspierają europejskie polityki i działania w dziedzinie klimatu, przyczyniając się do budowania społeczeństwa europejskiego o większej odporności na zmiany klimatu wywołane przez człowieka.

> European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA)

> Europejskie Centrum Tematyczne ds. Skutków, Podatności i Przystosowania do Zmian Klimatu (ETC/CCA)
Europejskie Centrum Tematyczne ds. Skutków, Podatności i Adaptacji na Zmianę Klimatu (ETC/CCA) to międzynarodowe konsorcjum współpracujące z Europejską Agencją Środowiska na podstawie umowy ramowej o partnerstwie na lata 2019-2021.
W latach 2019-2021 konsorcjum ETC/CCA składa się z 15 organizacji partnerskich z krajów członkowskich EOG. Instytucją wiodącą dla ETC/CCA jest włoska Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.
Działania ETC/CCA w zakresie zmian klimatu, skutków, podatności, adaptacji i ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych obejmują:
– harmonizacja, ocena jakości i wymiana danych i/lub informacji;
– przetwarzanie informacji związanych z klimatem, w tym wykorzystanie modeli, map, analiz, ocen i ocen (tematycznych, sektorowych i zintegrowanych) w celu opisania i analizy stanu środowiska w celu wsparcia racjonalnego podejmowania decyzji politycznych;
– aktualizowanie, ulepszanie i rozwijanie wskaźników w celu przekazywania wyników różnym użytkownikom;
– utrzymanie treści, doskonalenie i dalszy rozwój Climate-ADAPT;
– zapewnienie budowania zdolności w krajach EOG.

> Covenant of Mayors

> Porozumienie Burmistrzów
Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów ma na celu zaangażowanie i wsparcie miast i miasteczek w zobowiązaniu się do osiągnięcia celów UE w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Miasta-sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia działań wspierających realizację unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. oraz przyjęcia wspólnego podejścia do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.
Porozumienie Burmistrzów zostało zainicjowane w Europie w 2008 r. z zamiarem zgromadzenia samorządów lokalnych dobrowolnie zaangażowanych w osiąganie i przekraczanie celów UE w zakresie klimatu i energii. W 2014 r. Mayors Adapt – inicjatywa Porozumienia Burmistrzów w sprawie adaptacji do zmian klimatu – została ustanowiona przez Komisję Europejską jako jedno z działań Strategii Adaptacyjnej UE, aby zaangażować miasta w podejmowanie działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Komisja Europejska połączyła te dwie inicjatywy w 2015 r., starając się promować zintegrowane podejście do działań w dziedzinie klimatu i energii. W czerwcu 2016 r. Porozumienie Burmistrzów połączyło siły z inną inicjatywą miejską, Porozumieniem Burmistrzów. Powstałe „Globalne Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii” jest największym na świecie ruchem na rzecz lokalnych działań na rzecz klimatu i energii. W przyszłości trzeci filar inicjatywy – ubóstwo energetyczne – będzie dalej rozwijany i wzmacniany.
Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii ma na celu zwiększenie wsparcia dla działań lokalnych, stworzenie platformy dla większego zaangażowania i nawiązywania kontaktów przez miasta oraz podniesienie świadomości społecznej na temat adaptacji i łagodzenia skutków oraz niezbędnych środków.
Aby to osiągnąć, niniejsza inicjatywa Komisji Europejskiej oferuje sygnatariuszom:
– praktyczne wsparcie poprzez dedykowane helpdeski;
– innowacyjne sposoby nawiązywania kontaktów i współpracy, wymiany doświadczeń i budowania potencjału poprzez regularne wydarzenia, działania w zakresie partnerstwa miast, seminaria internetowe lub dyskusje online;
– materiały i narzędzia zawierające wytyczne, w tym narzędzie wsparcia adaptacji miejskiej i wytyczne dotyczące finansowania lokalnych działań w zakresie energii i klimatu;
– szybki dostęp do know-how w zakresie doskonałości, dobrych praktyk i wniosków wyciągniętych z inspirujących studiów przypadku;
– elastyczne ramy odniesienia dla działań, które można dostosować do lokalnych potrzeb;
– ułatwiono samoocenę i wymianę peer-to-peer za pomocą wspólnego szablonu sprawozdawczości i monitorowania;
– wiarygodne zobowiązania dzięki przeglądowi postępów przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej;
– wzmocniona współpraca i wsparcie ze strony władz krajowych i niższych;
– wysokie międzynarodowe uznanie i widoczność działań samorządu w zakresie klimatu i energii;
– możliwość wniesienia wkładu w kształtowanie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, m.in. za pośrednictwem rady politycznej Porozumienia.

> ERA-NET Cofund for Climate Services

> Fundusz ERA-NET
Konsorcjum ERA-NET „Europejska Przestrzeń Badawcza ds. Usług Klimatycznych”, tzw. ERA4CS, zostało zaprojektowane w celu pobudzenia rozwoju wydajnych usług klimatycznych w Europie poprzez wspieranie badań nad opracowaniem lepszych narzędzi, metod i standardów dotyczących produkcji, transferu , przekazywaniem i wykorzystywaniem wiarygodnych informacji o klimacie, aby radzić sobie z obecną i przyszłą zmiennością klimatu.

UN Climate Change Learning Partnership (UN CC: Learn)

Partnerstwo ONZ na rzecz uczenia się na temat zmian klimatycznych (UN CC: Learn)
One UN Climate Change Learning Partnership (UN CC: Learn) to wspólna inicjatywa ponad 30 wielostronnych organizacji pomagających krajom w podejmowaniu działań w zakresie zmian klimatycznych zarówno poprzez ogólną znajomość klimatu, jak i rozwój umiejętności stosowanych. UN CC: Learn zapewnia doradztwo strategiczne i wysokiej jakości materiały edukacyjne, aby pomóc ludziom, rządom i przedsiębiorstwom w zrozumieniu, adaptacji i budowaniu odporności na zmiany klimatu. UN CC: Learn jest wspierane przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy (SDC).
Sekretariat UN CC: Learn jest prowadzony przez Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR).

United Nations Development Programme (UNDP) Climate Change Adaptation

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Adaptacja do zmian klimatu
Adaptacja do zmian klimatu UNDP działa w ramach sześciu programów, aby wspierać wrażliwe społeczności w budowaniu odporności na zmiany klimatu. Portal adaptacji do zmian klimatu UNDP to platforma wymiany wiedzy, która przedstawia wspierane przez UNDP projekty przystosowania się do zmian klimatu na całym świecie. Udostępnia informacje o krajowych programach i projektach finansowanych przez Fundusz na rzecz najsłabiej rozwiniętych krajów Global Environment (LDCF), Specjalny Fundusz na rzecz Zmian Klimatu (SCCF), Zielony Fundusz Klimatyczny, Fundusz Adaptacyjny (AF), darczyńców dwustronnych oraz poprzez zdecentralizowaną współpracę wspierane przez projekt UNDP Down to Earth: Territorial Approach to Climate Change (TACC).

World Health Organization (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Sekretariat WHO oraz za pośrednictwem swoich biur krajowych i regionalnych wspiera opracowywanie szeregu materiałów i działań, które mogą podnosić świadomość i budować zdolność personelu ONZ, pracowników służby zdrowia, podmiotów wielosektorowych oraz ogółu społeczeństwa do lepszego zrozumienia i zapobiegania negatywnemu wpływowi zmian klimatycznych na zdrowie. WHO wydaje szereg briefingów politycznych, artykułów naukowych, arkuszy informacyjnych, biuletynów i formalnych możliwości szkoleniowych na temat klimatu i zdrowia.

Global Climate Change: Vital Signs of the Planet

“Global Climate Change: Vital Signs of the Planet”
Misją „Global Climate Change: Vital Signs of the Planet” jest dostarczanie społeczeństwu dokładnych i aktualnych wiadomości i informacji o zmieniającym się klimacie Ziemi, wraz z aktualnymi danymi i wizualizacjami, przedstawionymi z wyjątkowej perspektywy NASA, jednej z największych na świecie wiodących agencji badań klimatycznych.